Get Adobe Flash player

อัตราแลกเปลี่ยน BKK

แนะนำ ประเทศ ออสเตเรีย

ประเทศออสเตรเลีย

ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศ อินโดนีเซียและหมู่เกาะปาปัวนิวกินี อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิ

 

คและมหาสมุทรอินเดียมีพื้นที่วัดจากทิศตะวันออก ถึงทิศตะวันตกมีระยะทาง 4,000 กิโลเมตร และจากทิศเหนือถึงทิศใต้มีระยะทาง 3,200 กิโลเมตร

ชื่อออสเตรเลีย มาจากคำในภาษาละติน ว่า australis ซึ่งหมายถึงทิศใต้ โดยมีตำนานถึง "ดินแดนทางใต้ที่ไม่รู้จัก" (ละติน: terra australis incognita) ชาวยุโรปเริ่มสำรวจค้นพบออสเตรเลียในพุทธศตวรรษที่ 22 และต่อมาจึงกลายเป็นดินแดนอาณานิคมของบริเตน โดยเริ่มต้นเป็นอาณานิคมนักโทษในนิวเซาท์เวลส์ และจึงมีการตั้งอาณานิคมขึ้นอีกห้าแห่ง อาณานิคมทั้งหกรวมตัวเป็นสหพันธรัฐในปีพ.ศ. 2444 ออสเตรเลียมีชนพื้นเมืองซึ่งอาศัยตั้งแต่ก่อนชาวยุโรปเข้ามา เรียกว่าชาวอะบอริจิน

 Ø ออสเตรเลียมีพื้นที่เป็นหนึ่งในทวีปทั้ง 7 ของโลกและ มีพื้นที่ทั้งหมด 7,682,300 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 6 รัฐ ได้แก่

รัฐนิวเซาท์เวลส์
รัฐควีนส์แลนด์
รัฐเซาท์ออสเตรเลีย
รัฐแทสเมเนีย
รัฐวิกตอเรีย
รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

 

ขนาดของออสเตรเลียจะเท่ากับของประเทศสหรัฐอเมริกา (ไม่รวมอะลาสกา) หรือเท่ากับประเทศในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้รวมกัน หรือเท่ากับพื้นที่ 3 ใน 4 ของประเทศจีน

เมืองหลวงของออสเตรเลีย          : เมืองแคนเบอร่า (ได้รับการก่อตั้งในปี ค.ศ. 1927 มีจำนวนประชากร: 311,000 คน)
จำนวนประชากรของออสเตรเลีย  : 19 ล้านคน และมีอัตราการเจริญเติบโต 1.2 % รัฐที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด คือรัฐนิวเซาท์เวลส์ และรัฐวิคตอเรีย บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด คือบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศ ในขณะที่บริเวณ ตอนกลางของประเทศจะมีประชากรอยู่น้อยที่สุด ชาวอะบอริจินเป็นชนชาติแรกที่มาตั้งรกรากในออสเตรเลีย

ภาษา  :  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางราชการของออสเตรเลีย แต่ภาษาอิตาเลียน, กรีก และภาษาในประเทศแถบเอเชียก็มีใช้เฉพาะ ในกลุ่มนั้นด้วย

ศาสนา: ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือ (ประมาณ 75%ของประชากรทั้งหมด) แต่ก็มีการนับถือศาสนาอื่นๆด้วย โดยจะมีทั้งโบสถ์ มัสยิด วัดและโบสถ์ของชาวยิวตั้งอยู่ตามเมืองสำคัญๆ

 

ภูมิอากาศ:  โดยส่วนใหญ่จะมีสภาพอากาศแบ่งออกเป็น 2 เขต


* ในตอนเหนือ, เหนือจากเส้นศูนย์สูตรของโลก พื้นที่ประมาณ 40 % ของออสเตรเลีย เป็นอากาศ ใน  เขตร้อน

* บริเวณพื้นที่ที่เหลืออยู่ในเขตตอนใต้ของเส้นศูนย์สูตร มีลักษณะอากาศที่อบอุ่นอย่างไรก็ตามเนื่องจากออสเตรเลียมีพื้นที่กว้างขวางมาก

   จึงทำให้มีภูมิอากาศที่หลากหลาย

 ภูมิอากาศจะแบ่งออกเป็น 4 ฤดูซึ่งจะมีฤดูที่ตรงข้ามกับเขตซีกโลกทางเหนือ  

o                    ฤดูใบไม้ผลิ        : กันยายน - พฤศจิกายน   

o                    ฤดูร้อน                  :  ธันวาคม - กุมภาพันธ์

o                    ฤดูใบไม้ร่วง         :  มีนาคม - พฤษภาคม

o                    ฤดูหนาว               : มิถุนายน - สิงหาคม

 


ข้อกำหนดในการเข้าออสเตรเลีย

·   เมื่อมาถึงออสเตรเลียแล้ว ผู้เดินทางทุกคนจะต้องแสดงหนังสือเดินทาง, วีซ่าอนุญาติเข้าประเทศ และกรอกเอกสาร

เกี่ยวกับการเข้าประเทศให้เป็นที่เรียบร้อย (ซึ่งจะมีให้ทั้งบนเรือและบนเครื่องบิน) ก่อนยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

·   พร้อมด้วยหลักฐานการรับรองฐานะระหว่างที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย และ/หรือ ตั๋วเครื่องบินสำหรับการ เดินทางต่อไปยังที่อื่น

หรือตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งอาจจะจำเป็นต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เมื่อได้รับการร้องขอจากทางเจ้าหน้าที่

 

ข้ออนุญาตเกี่ยวกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี

- การซื้อสินค้าปลอดภาษีจะอนุญาตให้แก่นักท่องเที่ยวที่อายุมากกว่า 18 ปี ในการซื้อสินค้าประเภทต่อไปนี้:

o บุหรี่ 250 มวนหรือซิการ์หรือใบยาสูบ 250 กรัม

o สุรา 1 ลิตร ซึ่งจะรวมทั้ง ไวน์ เบียร์ หรื่ออื่นๆ

- สินค้าที่ต้องเสียภาษีอื่นๆที่ซื้อในลักษณะเป็นของขวัญของกำนัลสามารถซื้อได้ถึงมูลค่า400 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย (สำหรับผู้เดินทางที่อายุต่ำกว่า 18

จำกัดให้ซื้อได้แค่ 200 ดอลลาร์ออสเตรเลีย)และห้ามซื้อสินค้าเพื่อนำไปใช้ใน ธุรกิจการค้าเป็นอันขาด การปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้คุณผ่านการตรวจสอบตามข้อกำหนดของศุลากร

 

การควบคุมเงินตราต่างประเทศ

- ไม่มีการข้อกำหนดถึงจำนวนเงินที่นำมาใช้เป็นการส่วนตัวในการนำเงินเข้าและออกจากประเทศออสเตรเลีย

- แต่อย่างไรก็ตามถ้ามีการนำเงินเข้าออสเตรเลียมากกว่า 10,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (หรือเทียบเท่าในสกุลเงิน ต่างประเทศ)จะต้องแจ้งแก่ศุลกากรเมื่อเดินทางมาถึงออสเตรเลีย โดยแบบฟอร์มแจ้งจะมีอยู่ที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ณ ท่าเรือและสนามบิน

- "เงินตรา”หมายถึงธนบัตรและเหรียญที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎ หมาย แต่ไม่รวมถึงเช็คเดินทางหรือตราสารทางการเงิน อื่นๆ

 

การควบคุมการนำเข้ายารักษาโรคจากต่างประเทศ
นักท่องเที่ยวสามารถนำยาที่ไม่ใช่สารเสพย์ติดที่ได้รับการอนุญาตจากแพทย์เข้ามาในประเทศได้ ซึ่งยานั้นจะต้องมี ฉลากและสามารถระบุได้ว่าเป็นยาประเภทใด สำหรับการนำเข้ายาที่มีปริมาณมากจะต้องมีใบรับรองจากแพทย์ มาแสดงด้วย

ด่านศุลกากร และกองควบคุมโรค
กฎหมายของออสเตรเลียได้ระบุไว้อย่างเข้มงวดว่าห้ามนำยาเสพย์ติด อาวุธต่างๆ , ปืน และสิ่งของอื่นๆ ที่มีการระบุว่าห้ามนำเข้าประเทศอย่างเด็ดขาด โดยผู้ที่ฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพย์ติดซึ่งกฎหมายจะเข้มงวดเป็นพิเศษ

-ห้ามนำเข้าขนสัตว์ หนังสัตว์ งาช้างและอวัยวะอื่นของสัตว์และนกประเภทต่างๆ

-นักท่องเที่ยวห้ามนำอาหารและพืชชนิดต่างๆเข้ามาในออสเตรเลีย หรือถ้ามี จะต้องแจ้งไว้ในบัตรผู้เดินทางขาเข้า ประเทศและต้องนำกระเป๋าเดินทางไปแสดงที่ช่องตรวจสีแดงเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาหารและพืชที่นำ เข้ามาในประเทศ และถ้าตรวจสอบแล้วว่าไม่มีผลเสียใดๆก็จะได้รับคืน สำหรับที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านจะต้องส่ง กลับประเทศถ้าคุณปกปิดซ่อนเร้นสิ่งของเหล่านี้ คุณจะต้องถูกปรับทันทีหรือถูกดำเนินคดีทางกฎหมายออสเตรเลีย

- นักท่องเที่ยวไม่ได้รับอนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในประเทศ

- สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสามารถนำเข้ามาในประเทศได้   

สิ่งที่คุณสามารถนำเข้าประเทศได้ แต่ต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนคือ

-         อาหารของทารก 1 กิโลกรัมต่อทารก 1 คน

-         ขนสัตว์และหนังสัตว์ที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการฟอก

-         ของตั้งโชว์, วัตถุโบราณ และสิ่งของเฉพาะที่เป็นหัวสัตว์ หนังสัตว์ หรือ พืช ไม้โบราณ

-         ผลิตภัณฑ์จากไม้

-         ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

-         เมล็ดพืชพันธุ์ดอกไม้และถั่วชนิดต่างๆ

 

คำแนะนำเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติและวัฒนธรรมอื่นๆ

มารยาททางสังคม   

o เวลายืนรอรถแท็กซี่,รถประจำทาง, เคาน์เตอร์ชำระเงินตามร้านค้า, ธนาคารและไปรษณีย์จะต้องเข้าคิวทุกครั้ง  

o ห้ามถุยน้ำลายในพื้นที่สาธารณะ   

o สุภาพบุรุษควรที่จะหลีกทางให้แก่สุภาพสตรีก่อน   

o เมื่อเข้าลิฟท,์ รถประจำทาง, รถไฟ ควรหลีกทางให้ผู้โดยสารที่จะออกมาก่อน ที่จะเข้าไป 

Australia

idol status